Oct 25, 2009

Lần Khám Thứ Năm

Buổi điểm tâm đạm bạc với cháo trắng và cá khô kho trứơc khi ra phòng khám

Đòan từ thiện lần thứ 5Bs Hiền phụ trách phát thuốc